Planbgronn

Kontrolltiltak

Vi utfører frivillige og pålagte kontrolltiltak på oppdrag for kommunal barneverntjeneste, i tråd med gjeldende lover og regler og dagens krav til myndighetsutøvelse.

Kontrolltiltak

Vi utfører frivillige og pålagte kontrolltiltak på oppdrag for kommunal barneverntjeneste, i tråd med gjeldende lover og regler og dagens krav til myndighetsutøvelse.

Andre kontrolltiltak

PlanB bistår også kommunale barneverntjenester med andre kontrolltiltak, som anmeldte og uanmeldte kontrollbesøk i hjemmet, tilsyn i fosterhjem, ruskontroll og meldeplikt.

PlanB har mulighet til å gjennomføre kontrolltiltakene til ulike tider på døgnet, samt i helger etter behov og mandat fra barneverntjeneste. Vi har stort fokus på alle involvertes sikkerhet og tar alltid kontakt med nødvendige instanser og samarbeidspartnere ved akutt bekymring for barnet eller andre i familien.  Som i alle tiltak har barnets beste høyeste prioritet i gjennomføring av kontrolltiltak.  Dette innebærer blant annet å alltid snakke med eller observere barnet der det er tilstede, samt at alle observasjoner og vurderinger formidles tydelig til riktig tid. Våre konsulenter har høy bevissthet rundt balansen mellom minste inngreps prinsipp og nødvendig innsikt for å kunne gjøre riktig vurdering av barnets situasjon.

Andre kontrolltiltak

PlanB tilbyr konsulenter for bistand til kontrolltiltak med bred barnevernfaglig utdanning og erfaring. De har høy kompetanse og lang erfaring med vold i nære relasjoner, psykiske lidelser, rusproblematikk og høyt konfliktnivå.

PlanB har gode rutiner for å sikre alle involvertes trygghet og samarbeid med andre aktuelle instanser underveis. PlanB utfører alltid kontrolltiltak med ydmykhet og respekt for barnet og familien det gjelder, og legger til rette for samarbeid med alle involverte parter slik at kontrolltiltakene kan gjennomføres på minst mulig inngripende måte.