Planbgronn

Hjelpetiltak

PlanB utfører alle typer hjemmebaserte hjelpetiltak på oppdrag fra kommunale barneverntjenester. I PlanB er vi opptatt av å se det unike ved hvert barn og deres familie, og hvert tiltak skreddersys til den enkelte familie.

Hjelpetiltak

PlanB har ikke rendyrket én teori eller praksisform, men benytter vår breddekunnskap i møtet med andre. Vi gir faglige begrunnelser for det vi foretar oss, og er tydelige på valg av metodiske verktøy i arbeidet med den aktuelle, unike utfordringen.

Kompenserende tiltak

PlanB kan bistå med kompenserende tiltak som i perioder kan veie opp for mangler ved barnets omsorgsituasjon, samt stabilisering, ivaretakelse og hjelp til familier i krise. Dette er kan være praktisk bistand, støttesamtaler, sosial støtte, nettverksstøtte, bistand til systemnavigering, ettervern, utviklingsstøttende aktiviteter samt miljøterapeutisk oppfølging av barn og unge. Det arbeides ut fra en målsetting om at kompenserende tiltak i en begrenset periode på sikt vil kunne frigjøre kapasitet og mulighet til at familien selv kan ivareta omsorgsoppgavene for barnet.

Kompenserende tiltak

PlanB har ikke rendyrket en teori eller praksisform, men forankrer alt arbeid i oppdatert faglig teori og metoder kombinert med toleranse, respekt og høy bevissthet rundt viktigheten av relasjon og kjemi mellom familie og familieveileder.

Vi forankrer vårt arbeid i oppdaterte, anerkjente faglige prinsipper og metoder, blant annet tilknytningsteori, traumeteori, familieterapi, kognitiv terapi, miljøterapi og emosjonsfokusert terapi. Barnet er alltid hovedpersonen i arbeidet og fokus på barnets medvirkning gjennomsyrer alle deler av tiltaksarbeidet.