Planbgronn

Hjelpetiltak

PlanB utfører alle typer hjemmebaserte hjelpetiltak på oppdrag fra kommunale barneverntjenester. I PlanB er vi opptatt av å se det unike ved hvert barn og deres familie, og hvert tiltak skreddersys til den enkelte familie.

Hjelpetiltak

PlanB har ikke rendyrket én teori eller praksisform, men benytter vår breddekunnskap i møtet med andre. Vi gir faglige begrunnelser for det vi foretar oss, og er tydelige på valg av metodiske verktøy i arbeidet med den aktuelle, unike utfordringen.

Sammensatte tiltak

PlanB skreddersyr tiltak med familieveiledning, kartlegging og oppfølging for familier med massive og sammensatte hjelpebehov. I disse tiltakene arbeides det ofte samtidig på flere nivå, med et helhetlig blikk på barnets omsorgsituasjon samt familiens ressurser og hjelpebehov. Ofte involverer arbeidet også andre offentlige instanser og noen ganger også familiens private nettverk. PlanB planlegger alltid arbeidet spesifikt etter barnets og familiens behov, og i tråd med mandatet fra barneverntjenesten.

Privat barnevern

PlanB har ikke rendyrket en teori eller praksisform, men forankrer alt arbeid i oppdatert faglig teori og metoder kombinert med toleranse, respekt og høy bevissthet rundt viktigheten av relasjon og kjemi mellom familie og familieveileder.

Vi forankrer vårt arbeid i oppdaterte, anerkjente faglige prinsipper og metoder, blant annet tilknytningsteori, traumeteori, familieterapi, kognitiv terapi, miljøterapi og emosjonsfokusert terapi. Barnet er alltid hovedpersonen i arbeidet og fokus på barnets medvirkning gjennomsyrer alle deler av tiltaksarbeidet.