Planbgronn

Kontrolltiltak

Vi utfører frivillige og pålagte kontrolltiltak på oppdrag for kommunal barneverntjeneste, i tråd med gjeldende lover og regler og dagens krav til myndighetsutøvelse.

Kontrolltiltak

Vi utfører frivillige og pålagte kontrolltiltak på oppdrag for kommunal barneverntjeneste, i tråd med gjeldende lover og regler og dagens krav til myndighetsutøvelse.

Tilsyn under samvær etter lov om barnevernstjenester

PlanB bistår barneverntjenesten til gjennomføring av tilsyn under samvær mellom barn og foreldre etter Lov om barneverntjenester. Bistand til gjennomføring av samvær skjer i tett samarbeid med ansvarlig barneverntjeneste, familien og andre involverte.

Barnevernstjenester

PlanB tilbyr konsulenter for bistand til kontrolltiltak med bred barnevernfaglig utdanning og erfaring. De har høy kompetanse og lang erfaring med vold i nære relasjoner, psykiske lidelser, rusproblematikk og høyt konfliktnivå.

PlanB har gode rutiner for å sikre alle involvertes trygghet og samarbeid med andre aktuelle instanser underveis. PlanB utfører alltid kontrolltiltak med ydmykhet og respekt for barnet og familien det gjelder, og legger til rette for samarbeid med alle involverte parter slik at kontrolltiltakene kan gjennomføres på minst mulig inngripende måte.