Politikk framfor kvalitet i barnevernet i Oslo?

6 av 7 leverandører, som de siste fire årene har levert tjenester til Oslo kommune, er utestengt fra anbudskonkurranse på hjelpetiltak etter barneloven. Dette er en politisk beslutning som resulterer i at kompetansemangfoldet barnevernet kan tilby barn i Oslo er kuttet til et minimum.

Tilpasset hjelp krever et mangfoldig tjenestetilbud

Effektive og målrettede tiltak som faktisk hjelper, krever at de som skal utføre tjenestene vet hva de gjør og hvordan de skal gjøre det. Mange av barna vi møter lever i familier med komplekse utfordringer, og har behov for hjelp til endring og utvikling på flere nivå. For å få til dette kreves det fagpersoner som har spisset og tilstrekkelig formell og erfaringsbasert kompetanse. Vår erfaring som foretrukket leverandør gjennom de siste fire år er en økning i alvorlighetsgrad i sakene, økt etterspørsel etter spisskompetanse og økt behov for spesielt kompetente, erfarne og trygge fagpersoner.

Barnevernloven er en rettighetslov og skal være førende for hva slags hjelp som skal settes inn. Et bredt mangfold av tiltakspersoner og leverandører å velge mellom når kontaktpersonene i barneverntjenesten skal velge riktig hjelp til hvert, unike barn er avgjørende for å sikre tilpassede og effektive tiltak. Vi som i dag leverer disse tjenestene har gjennom de siste fire år har tilpasset tjenestene og spesialisert kompetansen hos tiltaksutførerne nettopp for å kunne tilby et bredt spekter av spesialister. Dersom skreddersømmen i tiltakene reduseres som følge av manglende særkompetanse hos utførerne, vil dette forlenge tiltaksperioden og igjen gi mindre effektiv bruk av økonomiske og faglige ressurser for kommunen.

Ved å ekskludere nær samtlige av de som ved forrige konkurranse scoret klart best på tjenestekvalitet, går denne politiske beslutningen direkte på akkord med kvaliteten og mangfoldet i tjenestetilbudet som barn som trenger hjelp fra barnevernet har lovfestet rett på, og behov for. Barnets beste og den optimale sammensetningen mellom behov og kompetanse skal være avgjørende for valg av tiltak. For barna i Oslo vil dette ikke være en realitet når utvalget av tilgjengelige fagressurser strupes, slik det nå legges opp til.

I strid med de overordnede målene i ny barnevernsreform

Et definert mål med den nye barnevernsreformen er at hjelpen som tilbys skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov. Individuelt tilpassede og effektive tiltak krever spisset kompetanse hos fagpersonene som skal utføre arbeidet. I Norges største kommune vil en tilpasning til hvert enkelt barns behov kreve et bredt spekter av spesialkompetanse å velge fra. Sammen med bedre tilpassede hjelpetiltak er også effektivisert ressursbruk og oppgaveløsning pekt på som overordnet mål. Effektiv oppgaveløsning er helt avhengig av treffsikkerhet. Treffsikkerhet er igjen avhengig av et mangfold av kompetanse for å møte spekteret av behov og problemstillinger.

I reformen er kompetansekravene til de ansatte i barneverntjenesten tydeliggjort og hevet, som et middel for å nå de nevnte målene. Oslo kommune velger imidlertid å legge sine krav til kompetanse hos private leverandører vesentlig lavere enn dette, og ser med dette bort fra en sentral føring fra fagmiljøet.

At Oslo kommune velger å la organisasjonsform gå foran kvaliteten på tilbudet til de aller mest sårbare barna i byen vår bør bekymre flere enn oss.

Les flere av våre tanker

PlanBs barnesyn
Barnet er den viktigste personen i PlanBs arbeid, og vår lojalitet vil derfor alltid ligge hos barnet først og fremst.
Privat barnevern – hva og hvorfor?
Barnevernloven gir barnevernet i oppdrag å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett.
5 gode tips til podcaster om familieliv og foreldreskap
Her får du tips til 5 nyttige og informative podcaster som tar for seg temaene familieliv og foreldreskap.
PlanBs barnesyn
Barnet er den viktigste personen i PlanBs arbeid, og vår lojalitet vil derfor alltid ligge hos barnet først og fremst.
Privat barnevern – hva og hvorfor?
Barnevernloven gir barnevernet i oppdrag å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett.
5 gode tips til podcaster om familieliv og foreldreskap
Her får du tips til 5 nyttige og informative podcaster som tar for seg temaene familieliv og foreldreskap.