Privat barnevern – hva og hvorfor?

Barnevernloven gir barnevernet i oppdrag å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett.

For å kunne løse dette oppdraget er barnevernet gitt myndighet til å gripe inn i familielivet.
De fleste som får hjelp av barnevernet, mottar frivillige hjelpetiltak i hjemmet.
Barnevernet er en velferdstjeneste med mye formell og faglig makt. Arbeidsfeltet til barnevernet
er komplekst både faglig, menneskelig og rettslig. Ofte er det mange motstridende hensyn og perspektiver å veie opp mot hverandre.

Noen av elementene som er viktig å sikre i godt barnevernfaglig arbeid er:

 • kunnskapsbasert praksis hos tiltaksutøver for å gi familien tilpasset hjelp
 • kunnskapsbasert praksis hos beslutningstakere for å gjøre kloke vurderinger og vedtak
 • at tiltak er på riktig nivå
 • at hjelpetiltak har riktig omfang
 • hvordan barnets stemme blir ivaretatt
 • hvordan informasjon (om kultur, hendelser, endringer, behov, ressurser, risikofaktorer) hentes inn og brukes til beste for barnet
Hvordan kan privat barnevern supplere det offentlige barnevernet?

I et høringsnotat på www.regjeringen.no om rammevilkår for private tjenesteleverandører i barnevernet legger departementet frem følgende fordeler bruk av privat barnevern kan ha:

 • Spesialisering: Det offentlige kan konsentrere seg om å levere noen oppgaver (kjernevirksomhet, særlig inngripende oppgaver m.m.), og la private tjenesteytere ta seg av andre. Dette kan gi et mer differensiert tjenesteapparat og bedre enkelttjenester.
 • Fleksibilitet: Private tjenesteytere kan ha større fleksibilitet knyttet til arbeid utenfor ordinær arbeidstid. Dette gjør at de kan tilby mer fleksible tjenester til kommunene, og institusjonstiltak med større kontinuitet i personalsammensetningen, enn det offentlige.
 • Innovasjon: Private tjenesteytere kan høste økonomiske gevinster av innovasjon og ha tilgang til andre ressurser enn det offentlige. Et privat innslag kan dermed gi en annen og mer innovasjon enn et heloffentlig tjenesteapparat, noe som igjen kan gi et mer differensiert tjenesteapparat og bedre enkelttjenester.
 • Økt legitimitet: Private aktører kan utgjøre et korrektiv til det offentlige tilbudet og gi større legitimitet til tjenesteapparatet. Gjennom å ha andre mål, ressurser og rammevilkår kan de private representere et alternativ til den offentlige tenkningen, som gjennom offentlig debatt kan øke tjenesteapparatets legitimitet i befolkningen.
 • Lavere kostnader gjennom mer effektiv drift: Sterkere krav til bedriftsøkonomisk lønnsomhet gir sterkere insentiver til å holde kostnadene nede. Private kan ta i bruk rimeligere pensjons- og turnusordninger, og billigere ressurser i form av yngre eller lavere kvalifisert arbeidskraft, rimeligere lokaler mv. Private kan også respondere raskere på styringssignaler fra det offentlige, som følge av økonomiske insentiver eller effektiv organisering. Effektiv organisering kan i seg selv gi betydelig innsparing. Slik kan private tjenesteytere tilby høy kvalitet rimeligere enn det offentlige, og stimulere effektivisering i det offentlige.
 • Lavere kostnader knyttet til opp- og nedbygging av kapasitet: Andre ressurser og rammevilkår knyttet til lokaler, tilgang på ansatte fra andre leveranseområder, tilgang på innleid arbeidskraft mv. kan gjøre det mulig for private å skalere et tilbud opp og ned billigere enn det offentlige. Stor variasjon i behovet kan dermed tilsi kjøp av tjenester fremfor opp- og nedskalering i egenregi.
Er det behov for PlanB som privat barnevernleverandør?

PlanB fikk sitt første oppdrag fra Grorud barneverntjeneste lille julaften 2005.
Gründerne av firmaet gjennomførte arbeidet i familien. I løpet av det kommende året var vi et team på fem personer som bidro til de kommunale barneverntjenestene enten på grunn av ekstra behov for kompetanse og/eller kapasitet hadde behov for å leie inn hjelp til sitt viktige samfunnsoppdrag.

Det var ofte stor variasjon i behovene barneverntjenestene hadde, og PlanB måtte rekruttere og planlegge sin drift i tråd med behovene fra de ulike oppdragsgiverne. Selv om vi opparbeidet oss en enorm breddekompetanse i løpet av få år, var det stadig mer behov for spissede fagområder i tillegg.

Våre rutiner, prosedyrer, faglige forum, kompetansehevingsprosjekter, rekrutteringsvalg, kjerneverdier og menneskesyn ble til et stadig tydeligere hvordan. Det hjalp oss på veien til å i dag være over 50 dedikerte familieveiledere i firmaet vårt. Det er bruk for oss.
Hvordan det jobbes med barnet og familien var også det Barneombudet.no løftet frem som det vesentlige i sitt svar på høringsnotatet til departementet som nevnt over. Eierforhold/ instans er mindre viktig.

Det er kvaliteten på hjelpen som gis som er det avgjørende for barnet. Riktig hjelp til riktig tid.

Les flere av våre tanker

Politikk framfor kvalitet i barnevernet i Oslo?
«Oslo kommune har i dag rammeavtale med sju tjenesteleverandører, men seks av disse er utestengt fra ny anbudskonkurranse. Det Oslo kan tilby barna, er dermed kuttet til et minimum», skriver Anne Klewe og Cecilie Leine i PlanB.
PlanBs barnesyn
Barnet er den viktigste personen i PlanBs arbeid, og vår lojalitet vil derfor alltid ligge hos barnet først og fremst.
5 gode tips til podcaster om familieliv og foreldreskap
Her får du tips til 5 nyttige og informative podcaster som tar for seg temaene familieliv og foreldreskap.
Politikk framfor kvalitet i barnevernet i Oslo?
«Oslo kommune har i dag rammeavtale med sju tjenesteleverandører, men seks av disse er utestengt fra ny anbudskonkurranse. Det Oslo kan tilby barna, er dermed kuttet til et minimum», skriver Anne Klewe og Cecilie Leine i PlanB.
PlanBs barnesyn
Barnet er den viktigste personen i PlanBs arbeid, og vår lojalitet vil derfor alltid ligge hos barnet først og fremst.
5 gode tips til podcaster om familieliv og foreldreskap
Her får du tips til 5 nyttige og informative podcaster som tar for seg temaene familieliv og foreldreskap.